Krigen i nord og Forsvarets forskere

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 6. desember 2016


Det pågår en diskusjon i Klassekampen om Forsvarets kontroll over sine eksperter i debatten om sikkerhetspolitiske og historiske emner. Den ble startet av Tormod Heier, som fikk svar av Sven Holtsmark og Torunn Haaland fra Forsvarets Institutt for forsvarsstudier IFS. De synes det var en god idé at Forsvarets forskere får lov til å opptre litt mer «uten uniform». 29. november tok jeg til orde for at en bedre løsning ville være at Forsvarets mange institusjoner på feltet burde omdannes til vanlige sivile forskingsinstitusjoner og underlegge seg normale krav til forskingsuavhengighet.

I den forbindelse uttrykte jeg bekymring for IFS’ deltakelse i det nye krigshistoriske millionprosjektet om krigen i nord. Grunnen til det er Forsvarets egen rolle i krigen i nord og den mangelfulle behandlingen av dette i krigslitteraturen. Dette har i en årrekke blitt kritisert av befolkningen i nord. Det er denne kritikken som faktisk er utgangspunktet for millionbevilgningen til prosjektet.

I lys av dette har jeg spurt om Forsvarets historikere har tilstrekkelig distanse fra Forsvaret og dets pågående omdømmebygging, som særlig berører nordområdene, deres krigshistorie og forholdet til vår nabo i øst i en tid med voksende spenninger.

Istedenfor å ta opp dette viktige metodiske og forskingsetiske spørsmålet, hevder instituttleder ved Universitetet i Tromsø Fredrik Fagertun 3. desember at jeg tar «feil», fordi jeg ikke også har opplyst (eller tilsynelatende ikke vet) at det er UiT som administrerer prosjektet, at det er et «nasjonalt» prosjekt, og at også andre aktører er med. Men det er jo ikke hvem som administrerer prosjektet, eller hvem som for øvrig er med i det, som er poenget.

Fagertun kommenterer verken den prinsipielle problemstillingen om de militære forskernes tjenstlige avhengighet av og lojalitetsplikt, som ble reist av Heier, eller den militære forskingens plass i Forsvarets historiske omdømme etter krigen i nord. Fagertun vet dessuten godt at dette ikke er noen ny problemstilling.

Han har selv publisert i husorganet til IFS ved starten på sin akademiske løpebane. At han ikke er opptatt av dette, illustrerer nettopp min bekymring.